Sociálna ekonomika

Záručný nástroj pre sociálnu ekonomiku

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., oznámil začatie obstarávania zákazky „Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Záručného nástroja pre sociálnu ekonomiku“.

Všetky oficiálne informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2018/S 212-485607 z 3. 11. 2018 a Vestníku verejného obstarávania č. 218/2018 zo 6.11.2018 pod č. 15840 - MSS.

 

SIH ďalej sprístupňuje nasledujúce mierne editované strojové preklady súťažných podkladov a návrhu zmluvy k Výberu finančných sprostredkovateľov pre záručný nástroj pre sociálnu ekonomiku. Upozorňujeme však, že tieto texty sú prísne neoficiálne; sú určené čisto ako informačné nástroje a nemajú žiadny právny účinok. NDF II, a. s. a SIH, a. s. nenesú nijakú zodpovednosť za ich obsah. Prípadné využitie akýmkoľvek záujemcom je čisto na jeho vlastné riziko. Autentické verzie súťažných podkladov a návrhu zmluvy sú tie, ktoré boli publikované v štátnom jazyku (slovenčine) v profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade akéhokoľvek rozdielu je rozhodujúce autentické slovenské znenie.

 

 

Zhrnutie nezáväzných predbežných predstáv o výbere finančných sprostredkovateľov pre sociálnu ekonomiku, ktorých zverejnenie predchádzalo vypracovaniu a zverejneniu súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu, je obsiahnuté v dokumentoch nižšie.