Operačný program Integrovaná infraštruktúra (prioritné osi č. 1 a 2)

Obrazok

SIH, v nadväznosti na uzavretú Zmluvu o financovaní s Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR), realizuje projekt s názvom „Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII“, v rámci ktorého bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 34 999 812 €. Jednou z aktivít tohto projektu je spolufinancovanie projektu D4/R7 zo strany NDF II. vo výške 27 862 306,35 €. Viac informácií o projekte D4/R7 môžete získať na webstránkehttp://www.obchvatbratislavy.sk/sk/uvod

SIH realizuje aj projekt s názvom „Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII“, v rámci ktorého bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 42 318 630 €.

Finančné prostriedky alokované z OP Integrovaná infraštruktúra na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje budú slúžiť na vypĺňanie medzier na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na zabezpečenie udržateľných, environmentálne prijateľných a nákladovo efektívnych dopravných spojení. Investície do výstavby novej dopravnej infraštruktúry by okrem vylepšenia dopravnej siete mali prispieť aj k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Nosným cieľom projektov je zlepšenie prístupu k dlhodobým finančným zdrojom pre dlhodobé investičné projekty výstavby novej dopravnej infraštruktúry na Slovensku, zlepšenie bezpečnosti železničnej prevádzky a prevádzkyschopných tratí, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov, akými sú úvery a záruky. Ďalším cieľom je aj podpora dobudovania hlavných európskych koridorov a prepojovacích bodov jednotlivých druhov dopravy a prispieť k trvalo udržateľnej regionálnej mobilite. Prijímateľmi investičných aktivít realizovaných prostredníctvom finančných nástrojov môžu byť napr. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., projektové spoločnosti, subjekty verejnej správy a miestnej samosprávy realizujúce dlhodobé investičné projekty do dopravnej infraštruktúry.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na https://www.opii.gov.sk/ alebo na webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu http://www.eufondy.sk/