Operačný program Ľudské zdroje


ObrazokObrazok

SIH, v nadväznosti na uzavretú Zmluvu o financovaní s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR), realizuje projekt s názvom „Finančné nástroje implementované v rámci prioritnej osi 3 Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020“. V rámci projektu bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 58 500 000 Eur, pričom 49 725 000 Eur je zo zdrojov EÚ (Európsky sociálny fond).

Finančné nástroje implementované v rámci tohto projektu budú slúžiť na podporu projektov, pri ktorých sa predpokladá (pri kombinácii s nenávratnými formami pomoci v primeraných prípadoch) ekonomická životaschopnosť a napĺňanie cieľov OP ĽZ, najmä tvorba pracovných miest a sociálna inklúzia. Jedným z hlavných cieľov je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre komerčné aktivity subjektov sociálnej ekonomiky. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom má za úlohu eliminovať problém subjektov sociálnej ekonomiky pri získavaní dostatočného prísunu kapitálu a investícií, zlepšiť prístup dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, zvýšiť podporu podnikania znevýhodnených skupín, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dobrovoľníckych aktivít a podporiť sociálnu inklúziu.

SIH, v nadväznosti na uzavretú Zmluvu o financovaní s Ministerstvom vnútra SR (MV SR), realizuje projekt s názvom „Finančný nástroj implementovaný v rámci prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020“. V rámci projektu bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 13 571 195 Eur, pričom 11 535 515,75 Eur je zo zdrojov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja).

Finančné nástroje implementované v rámci tohto projektu budú slúžiť na podporu projektov, pri ktorých sa predpokladá ekonomická životaschopnosť a napĺňanie cieľov OP ĽZ, najmä tvorba pracovných miest, sociálna inklúzia a zlepšenie podmienok bývania pre ľudí z MRK. Rámcovo sa finančné nástroje použijú na realizáciu takých aktivít, pri ktorých sa predpokladá efektívna motivácia k tvorbe podpory pracovných miest, sociálnej integrácii prostredníctvom funkčného systému prestupného bývania či k podpore svojpomocnej výstavby, za súčasného očakávania návratnosti prostriedkov alebo úspory nákladov.

 

Informácie o Operačnom programe Ľudské zdroje nájdete na:

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

http://www.minv.sk/

alebo na webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ .