Finančný nástroj na COVID-19

Finančný nástroj na COVID-19

23.03.2020

Bratislava, 23. marca 2020 - Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa pre malé a stredné podniky (MSP) nový program finančnej pomoci na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Program pozostáva zo záruk slovenským bankám za účelom poskytovania zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP, a za predpokladu udržania zamestnanosti aj z úrokovej dotácie na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.  

SIH momentálne pripravuje a začiatkom apríla umiestni na trh záručný finančný nástroj kombinovaný s úrokovou dotáciou, o využitie ktorého budú môcť do vyčerpania dostupných zdrojov (indikatívne EUR 38 mil.) požiadať všetky finančné inštitúcie s platnou bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery v SR v čase implementácie tohto nástroja. Záručným nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Poskytnutím úrokovej dotácie až do výšky 4% pre MSP by mal SIH zároveň dosiahnuť maximálne možné zníženie úrokových sadzieb pre tie podniky, ktoré vďaka úveru dokážu udržať zamestnanosť. 

Ohlásený finančný program by mal viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (počas prvého roka odklad splátok istiny aj úroku) až do výšky cca EUR 1,2 mil. na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR. 

SIH očakáva záujem bankových subjektov a žiada ich o využitie pripravovaného nástroja na ponuku čo možno najvýhodnejších podmienok pre úverové financovanie svojich klientov. Banky sa o využitie nástroja budú môcť hlásiť u spoločnosti Slovak Investment Holding podľa inštrukcií, ktoré SIH ohlási dňa 30. 3. 2020. Prvé úvery by slovenským podnikom mohli byť poskytnuté v priebehu mesiaca apríl. 

SIH za týmto účelom dnes, dňa 23. 3. 2020, otvára konzultáciu s finančnými inštitúciami s bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery v SR, ktorá potrvá do polnoci 24:00 dňa 25. 3. 2020. Účelom konzultácie je získať spätnú väzbu od relevantných trhových aktérov k pripravovanému finančnému nástroju a zabezpečiť tak jeho efektívne nastavenie a fungovanie. Po zohľadnení získanej spätnej väzby plánuje SIH dňa 30. 3. 2020 zverejniť výzvu na prejavenie záujmu o implementáciu tohto finančného nástroja. V prípade záujmu o zapojenie sa do konzultácie sa prosím obráťte na adresu peter.dittrich@sih.sk.