Ľudia

Predstavenstvo

Predseda

Predseda

Ivan Lesay

Vyštudoval politické vedy na Trnavskej univerzite a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, následne získal doktorát z ekonómie na Slovenskej akadémii vied. Pôsobil ako poradca ministra financií a podpredsedu vlády SR v rokoch 2012-2015 a ako štátny tajomník na Ministerstve financií SR v rokoch 2015-2017. Počas tejto doby sa zameriaval na ekonomické politiky EÚ a eurozóny a zastával funkcie člena predstavenstva v Európskom nástroji finančnej stability a v Európskom stabilizačnom mechanizme. Bol zodpovedný za prípravu MF SR na Predsedníctvo SR v Rade EÚ a za vyjednávanie rozpočtu EÚ pre rok 2017 za Radu EÚ voči Európskemu parlamentu. V súčasnosti pôsobí aj vo funkcii člena Správnej rady Európskej investičnej banky.

Podpredseda

Podpredseda

Peter Dittrich

Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvoval obchodné štúdiá na Swinburne University of Technology, právnicky program na Univerzite Komenského v Bratislave a získal doktorát zo svetového hospodárstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobil na manažérskych pozíciách vo viacerých súkromných finančných spoločnostiach, vrátane SlSp, ČSOB, VÚB, Kofis Leasing, OTP Leasing. Zastával aj funkciu člena dozornej rady v Prager Handelsbank vo Frankfurte a poradcu predsedu predstavenstva v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. V minulosti pôsobil aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v SIH.

Člen

Člen

Miloš Ješko

 

Dozorná rada

Predseda        Člen                      Člen     

Július Jakab                 Rastislav Krátky                    Roland Štadler