O spoločnosti

História spoločnosti

Naša spoločnosť začala písať svoju históriu 1. mája 2014. Tu sú niektoré kľúčové udalosti a momenty, ktoré ovplyvnili náš vývoj a úspešné etablovanie sa na slovenskom trhu.

 

2013
 • Vláda SR schvaľuje Uznesenie o založení SZRB Asset Management (SZRB AM)
2014
 • Založenie spoločnosti SZRB Asset Management
2015
 • SZRB AM podpisuje zmluvy o financovaní s riadiacimi orgánmi a získava prvé investičné zdroje
2016
 • K 1.1.2016 SZRB AM preberá od EIF (Európsky investičný fond) správu zdrojov EÚ v rámci programu JEREMIE a zdvojnásobuje objem odtiaľ preinvestovaných zdrojov
 • SZRB AM uzatvára svoju prvú investíciu do projektu D4R7, neskôr za ňu získava ocenenie PPP Deal of the Year 2016 in Europe od prestížneho finančného časopisu Project Finance International Magazine
2017
 • SZRB AM vyhlasuje svoje prvé verejné obstarávanie finančných sprostredkovateľov na poskytovanie zvýhodnených úverov pre MSP (malé a stredné podniky) a na projekty energetickej hospodárnosti v bytových domov
2018
 • Rebranding spoločnosti na Slovak Invesment Holding (SIH)

Rebranding

2018
 • SIH uzatvára prvé priame investície formou venture capital do GA Drilling, Boataround, GreenWay
 • SIH zakladá dcérsku spoločnosť Slovak Asset Management (SAM), ktorá získava licenciu od NBS na spravovanie alternatívnych investičných fondov
 • SIH uzatvára spoluprácu s bankami na zvýhodnené úvery pre MSP
 • SIH v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Európskou komisiou rozbieha investično-poradenké projekty na identifikáciu investičných projektov v SR vhodných na návratné financovanie z európskych zdrojov
2019
 • SIH zakladá Venture to Future Fund, a.s. (VFF) na komerčné kapitálové financovanie pre MSP
 • SIH uzatvára spoluprácu so správcami fondov na poskytovanie kapitálového financovania pre projekty odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie
 • SIH uzatvára spoluprácu so správcami fondov na poskytovanie kapitálového financovania pre začínajúce podniky
 • SIH uzatvára spoluprácu s ďalšími bankami na poskytovanie zvýhodnených úverov pre MSP a na projekty energetickej hospodárnosti bytových domov
 • SIH uzatvára úverové financovanie so ŽSR na projekt diagnostických vozidiel
 • SIH uzatvára ďalšie priame investície formou venture capital do spoločností Qres Technologies, Aeromobil, KOOR a ENSTRA
 • Finančný nástroj SIH zvíťazil v prestížnej európskej súťaži, ktorú organizoval fi-compass
2020
 • SIH, Slovenská sporiteľňa a poľská spoločnosť Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) začínajú spoločnú podporu sociálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania úverov pre sociálne podniky a podniky sociálneho dosahu
 • Venture to Future Fond získava historickú investíciu od Európskej investičnej banky
 • SIH, Všeobecná úverová banka a Slovenská sporiteľňa štartujú finančnú spoluprácu na podporu výskumno-vývojových a inovačných aktivít na Slovensku
 • SIH, Social Financing SK a Nadácia Slovenskej sporiteľne zakladajú spoločný podnik Dostupný Domov s cieľom udržateľným spôsobom poskytovať cenovo dostupné bývanie pre znevýhodnené osoby a skupiny obyvateľstva
 • SIH a ODK Investment uzatvára investíciu do spoločnosti OMNIA KLF
 • SIH promptne reaguje na situáciu vyvolanú pandémiou COVID-19. V marci SIH predstavuje garančnú schému „SIH antikorona záruka 1“ a v júni „SIH antikorona záruka 2“. Do programov finančnej pomoci podnikom zasiahnutým koronakrízou vo forme zvýhodnených, štátom garantovaných úverov sa postupne zapája väčšina komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku, do konca roka 2020 bolo podporených okolo 7000 firiem úvermi v celkovej sume takmer 700 miliónov eur.
 • SIH sa stáva členom European Long-Term Investors Association (ELTI)
 • SIH uzatvára investíciu do spoločnosti GymBeam, ide o najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska
 • SIH uzatvára dodatočné investície (zamerané na podporu v čase pandémie) do spoločností Boataround.com, AeroMobil R&D a GA Holding
 • SIH a Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) s podporou Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) predstavujú finančný nástroj „SIH antikorona kapitál“ na podporu inovatívnych spoločností v čase koronakrízy. SIH v rámci tohto programu poskytne konvertibilné úvery pre inovatívne spoločnosti.
 • SIH a Európska investičná banka (EIB) uzatvárajú dohodu o financovaní zo zdrojov European Investment Advisory Hub v rámci výzvy EIB - „Poskytovanie lokálnych investičných poradenských služieb národnými rozvojovými bankami (NPBIs)“. Prostriedky budú využité na poradenstvo subjektom verejného sektora na zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov.
 • SIH je opäť medzi národnými finalistami v kategórii Investor roka 2020 v rámci súťaže Central European Startup Awards (CESAwards)
 • SIH poskytuje financovanie pre spoločnosť KOOR na rozvoj trhu s energetickými službami

 

 

Slovak Investment Holding

Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Hlavným cieľom spoločnosti SIH je podpora verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch na Slovensku. SIH tento cieľ napĺňa prostredníctvom svojich štyroch základných činností:

 

Princípy SIH

Filozofiou SIH je podpora finančných nástrojov, ktoré sú založené na návratnej finančnej pomoci. Takáto forma investovania má viacero výhod, medzi ktoré patria:

SIH princípy

 

Vzťahy skupiny SIH

 

Vlastnícka štruktúra