SIHAZ

SIH antikorona záruka 2

Tento finančný nástroj pozostáva zo záruk pre slovenské banky, ktorými SIH na seba, prostredníctvom svojich fondov NDF II. a NDF I., preberá od bánk 90 % časti úverového rizika z nových úverov. Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a zo zdrojov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie EŠIF ako aj zo zdrojov štátnych finančných aktív. 

Nové preklenovacie úvery (počas prvého roka zahŕňajúce odklad splátok istiny aj úroku) môžu mať splatnosť 2 až 6 rokov a maximálnu výšku 2 mil. EUR. Maximálne úrokové sadzby, za podmienky udržania zamestnanosti, budú pre mikropodniky vo výške 3,9% p.a. a pre ostatné podniky 1,9% p.a. 

Úvery z programu SIH antikorona záruka 2 sa neposkytujú po 30.6.2021.

 

Zapojené subjekty

Slovenská sporiteľňa
BKS Bank
VÚB Banka
Unicredit Bank
Oberbank
ČSOB
Tatra banka
Poštová banka
J & T banka
Slovenská záručná a rozvojová banka

 

Dokumenty na stiahnutie

 


SIH antikrízová záruka (pôvodne SIH antikorona záruka 1)

Tento finančný nástroj z dielne Slovak Investment Holding (SIH) pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v malých a stredných podnikoch (MSP) aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4%. Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikrízová záruka (pôvodne SIH antikorona záruka 1) by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti.

So žiadosťami o úver sa podnikatelia musia obrátiť na jednen zo subjektov (bánk) zapojených do programu SIH antikrízová záruka. Banka celý proces administruje, pričom aj kreditné rozhodnutie je v kompetencii banky.

Úvery z programu SIH antikrízová záruka sa neposkytujú po 30.11.2023.

 

Zapojené subjekty

Slovenská sporiteľňa
BKS Bank
VÚB Banka
Unicredit Bank
Oberbank
ČSOB
Tatra banka

 

Dokumenty na stiahnutie