Priame investície

GA Drilling
Boataround
Obchvat D4/R7
GreenWay
Financovanie diagnostických vozidiel
Aeromobil
Qres Technologies
KOOR
ENSTRA
Dostupný domov
GymBeam
OMNIA KLF

 

Slovak Investment Holding, a. s. („SIH“) ako správca fondu National Development Fund II., a.s. („NDF II.“) realizuje priame investície rizikového kapitálu v rámci operačných programov Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Ľudské zdroje (OPĽZ).

OPII: NDF II. má generalistický sektorový prístup s možnosťou realizovania priamych investícií vo všetkých regiónoch Slovenska. Investície budú realizované spolu s nezávislými koinvestormi do spoločností, ktoré potrebujú rastový equity a kvázi-equity kapitál pre ďalší rozvoj. Účasť nezávislého koinvestora musí predstavovať minimálne 30 % z celkovej veľkosti investície NDF II. a nezávislého koinvestora. NDF II. bude investovať do spoločností so škálovateľným výrobkom alebo službou, ktoré majú potenciál významného rastu a prieniku na medzinárodné trhy a uprednostní investície do cutting edge inovatívnych spoločností. NDF II. bude poskytovať rastový kapitál spoločnostiam bez možnosti vykúpenia pôvodných akcionárov a bude výlučne v pozícii minoritného akcionára/spoločníka.

OPĽZ: Jedným z hlavných cieľov finančných nástrojov v rámci OP ĽZ je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre hospodárske a nehospodárske aktivity subjektov sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov a podnikov sociálneho dosahu (v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch). Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom má za úlohu eliminovať problém týchto subjektov pri získavaní dostatočného prísunu kapitálu a investícií, zlepšiť prístup dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, zvýšiť podporu podnikania znevýhodnených skupín, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dobrovoľníckych aktivít a podporiť sociálnu inklúziu. Priame investície sú určené pre Menej rozvinuté regióny, tzn. pre celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, pričom v prípade investícií zameraných na zlepšenie podmienok bývania a zamestnanosti Marginalizovaných rómskych komunít (MRK) ide o územia s prítomnosťou takýchto komunít. Účasť nezávislého koinvestora musí predstavovať minimálne 30 % z celkovej veľkosti investície.

Ak ste podnikateľ a hľadáte externé financovanie na ďalší rozvoj vašej spoločnosti kontaktujte nás, prosím, na adresu .