Priame investície

GA Drilling
Boataround
Obchvat D4/R7
GreenWay
Financovanie diagnostických vozidiel
Aeromobil
Qres Technologies
KOOR
ENSTRA
Dostupný domov
GymBeam
OMNIA KLF

 

Slovak Investment Holding, a. s. („SIH“) ako správca fondu National Development Fund II., a.s. („NDF II.“) realizuje priame investície rizikového kapitálu v rámci operačných programov Integrovaná infraštruktúra (OPII) , Ľudské zdroje (OPĽZ), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) a Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

OPII: NDF II. má generalistický sektorový prístup s možnosťou realizovania priamych investícií vo všetkých regiónoch Slovenska. Investície budú realizované spolu s nezávislými koinvestormi do spoločností, ktoré potrebujú rastový equity a kvázi-equity kapitál pre ďalší rozvoj. Účasť nezávislého koinvestora musí predstavovať minimálne 30 % z celkovej veľkosti investície NDF II. a nezávislého koinvestora. NDF II. bude investovať do spoločností so škálovateľným výrobkom alebo službou, ktoré majú potenciál významného rastu a prieniku na medzinárodné trhy a uprednostní investície do cutting edge inovatívnych spoločností. NDF II. bude poskytovať rastový kapitál spoločnostiam bez možnosti vykúpenia pôvodných akcionárov a bude výlučne v pozícii minoritného akcionára/spoločníka.

 

OPĽZ: Jedným z hlavných cieľov finančných nástrojov v rámci OP ĽZ je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre hospodárske a nehospodárske aktivity subjektov sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov a podnikov sociálneho dosahu (v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch). Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom má za úlohu eliminovať problém týchto subjektov pri získavaní dostatočného prísunu kapitálu a investícií, zlepšiť prístup dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, zvýšiť podporu podnikania znevýhodnených skupín, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dobrovoľníckych aktivít a podporiť sociálnu inklúziu. Priame investície sú určené pre Menej rozvinuté regióny, tzn. pre celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, pričom v prípade investícií zameraných na zlepšenie podmienok bývania a zamestnanosti Marginalizovaných rómskych komunít (MRK) ide o územia s prítomnosťou takýchto komunít. Účasť nezávislého koinvestora musí predstavovať minimálne 30 % z celkovej veľkosti investície.

 

IROP: Finančné nástroje implementované v rámci IROP budú slúžiť na vypĺňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov by okrem vytvorenia hospodárstva, založeného na vyššej konkurencieschopnosti, mali prispieť aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.

Podpora finančných nástrojov v rámci IROP vychádza z Ex-ante hodnotenia pre finančné nástroje, pripraveného v spolupráci s Európskou investičnou bankou a doplňujúcej ex-ante analýzy pre oblasť kultúry. 

Realizátormi investičných aktivít prostredníctvom finančných nástrojov podpory v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rámci prioritnej osi 3 môžu byť nasledovné subjekty: štátna a verejná správa, samospráva, neziskové organizácie, občianske združenia, podniky (vrátane podnikov ktoré nespĺňajú definíciu malých a stredných podnikov) a iné fyzické a právnické osoby vyvíjajúce činnosti v podporovaných oblastiach.

 

OP KŽP:  Cieľom OP KŽP je rozvoj Slovenska v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízko uhlíkového hospodárstva.  Jeden z kľúčových cieľov EU je do roku 2050 vytvoriť vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov. Prioritou Európskej zelenej dohody je iniciatíva „Vlna obnovy“, ktorej cieľom je zdvojnásobiť ročnú mieru obnovy bytových a nebytových budov a posilniť uskutočňovanie hĺbkovej obnovy. Uvedené ciele nebude možné splniť bez využitia súkromného kapitálu. Ako najefektívnejší systém sa javí rozvoj trhu s energetickými službami,  ktorý je momentálne v začiatkoch, ale má ambíciu vytvoriť nový paralelný trhu s odkupom pohľadávok. Výsledkom  bude rádové znásobenie súkromných zdrojov  určených na obnovu  verejných budov, verejného osvetlenia atď. 

Slovensko ako prvá krajina v EÚ má pripravenú  legislatívu spolu so vzorovou zmluvou.  Rozvoj energetických služieb vo verejnom sektore však naráža na doterajšie spôsoby financovia, ktorým sú skoro výlučne granty s intenzitou  pomoci nenávratnej časti na úrovni 95%. Financovanie pomocou grantov nemotivuje k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov, zároveň obmedzuje množstvo budov, ktoré dokážeme obnoviť z verejných zdrojov. 

Presadiť sa na trhu nenávratných grantov s návratným financovaní je skoro nemožné. Napriek tomu  sa to podarilo zopár firmám, ktoré integrujú najefektívnejšie postupy prevádzky budov spolu s najinovatívnejším technológiami v oblasti riadenia. SIH považuje oblasť rozvoja energetických služieb, či už vo verejnom sektore alebo v súkromnom za jednu z najkľúčovejších priorít, ktorá pomôže Slovensku k dosiahnutiu klimatických cieľov  a zároveň najefektívnejšie vynakladá finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov sa SIH rozhodol pripraviť špeciálny finančný produkt pre rozvoj tohto trhu, ktorý je určený pre ESCO (Energy Service Company) spoločnosti. Finančný produkt jednak vyplní dieru na trhu, zároveň umožní realizovať kvalitnú obnovu verejných budov a zvyšovať energetickú efektívnosť v súkromnom sektore za primeraných finančných podmienok.

 

Ak ste podnikateľ a hľadáte externé financovanie na ďalší rozvoj vašej spoločnosti kontaktujte nás, prosím, na adresu .