Päť ďalších komerčných bánk sa zapojilo do garančnej schémy SIH antikorona záruka 2

Päť ďalších komerčných bánk sa zapojilo do garančnej schémy SIH antikorona záruka 2

17.07.2020

Bratislava, 17. júla 2020 - Za uplynulý týždeň sa Slovak Investment Holding (SIH) dohodol s ďalšími piatimi bankami, ktoré prostredníctvom SIH antikorona záruky 2 budú môcť svojim klientom poskytnúť pomoc vo forme zvýhodnených, štátom garantovaných úverov na prekonanie problémov v súvislosti s pandémiou. Do garančnej schémy sa pridali ČSOB, BKS Bank, OTP Banka, SZRB a UniCredit Bank.

“Veríme, že zapojením sa dalších bánk do garančnej schémy sa podarí podporiť finančnú kondíciu, likviditu a cash flow širokého spektra slovenských firiem, udržať zamestnanosť a zvládnuť toto náročné obdobie spôsobené pandémiou COVID-19,” uviedol Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ SIH.

„Podpora domácej ekonomiky výhodnými úvermi alebo zárukami pre malé a stredné podniky je pre SZRB hlavným cieľom aj v „mierových časoch“, takže je viac ako prirodzené že naša banka využíva aj všetky nové možnosti ako túto podporu zvýšiť v čase (snáď už ustupujúcej) pandémie. Tento program pomoci cez SIH je teda pre SZRB ďalším veľmi efektívnym kanálom, vďaka ktorému bude môcť,  popri našich štandardných vlastných produktoch, poskytovať navyše ďalšiu pomoc, a to  ešte jednoduchšie a zároveň rýchlejšie,“ konštatoval Igor Barát, podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa SZRB, a. s.

„Predpokladáme, že vďaka nášmu aktívnemu zapojeniu do nových garančných programov pomôžeme našim firemným klientom. Týmto krokom rozširujeme portfólio zvýhodnených úverov, ktoré už teraz patria k jedným z najširších na Slovensku,“ dodal pri podpise zmluvy Miroslav Štrokendl, člen predstavenstva a riaditeľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

„Pre BKS Bank - ako malú banku špecializovanú na financovanie podnikov - je veľmi dôležité rozšíriť v tejto kritickej dobe svoju ponuku produktov o tieto zaručené úvery, a to nielen pre existujúcich, ale aj pre nových klientov banky,” povedal PeterChovanec, riaditeľ BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR.

„OTP Banka víta každý nástroj, prostredníctvom ktorého môže pomôcť svojim klientom prejsť týmto neľahkým podnikateľským obdobím. Je dôležité spoľahnúť sa aj v ťažkých časoch na partnerov, pretože biznis bez skutočnej dôvery nefunguje,“ uviedla k podpisu zmluvy Zita Zemková, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva OTP Banka Slovensko, a. s.

 

SIH antikorona záruka 2

Prostredníctvom SIH antikorona záruky 2 budú poskytované preklenovacie úvery podnikom s odkladom splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov. Maximálna výška úveru je 2 mil. EUR so splatnosťou 2 až 6 rokov. Úrokové sadzby sú limitované pre mikropodniky vo výške 3,9% p.a. a pre ostatné podniky 1,9% p.a. Na úver je aplikovaný poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb.