Slovak Investment Holding investuje do KOOR s cieľom zvyšovať energetickú efektívnosť na Slovensku

Slovak Investment Holding investuje do KOOR s cieľom zvyšovať energetickú efektívnosť na Slovensku

30.09.2019

Bratislava, 30. septembra 2019 – Slovak Investment Holding (SIH) a súkromný investor podpísali investičnú zmluvu so spoločnosťou KOOR. KOOR patrí k lídrom na slovenskom trhu v poskytovaní garantovaných energetických úspor, energetického manažmentu a obnoviteľných zdrojov energie. Každé euro financovania zo SIH by malo KOOR-u pomôcť vytvoriť až 9 eur celkových investícií v tejto oblasti na Slovensku.

Spoločnosť KOOR je poskytovateľom garantovaných energetických služieb. Tie spočívajú v príprave, realizácii a financovaní investície do energetickej efektívnosti budovy alebo podniku, pričom klient túto investíciu spláca až z dosiahnutých energetických úspor. KOOR pri svojom podnikaní využíva inteligentné merače s prvkami IoT (Internet of Things) na priebežné meranie energetickej spotreby, fotovoltické zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a iné inovatívne technológie na zabezpečenie maximálnej energetickej efektívnosti pre svojich klientov.

 „V garantovaných energetických službách vidíme obrovský potenciál pre Slovensko aj zvyšok EÚ. Znižovanie energetickej spotreby pomocou inteligentnej správy budov a podnikov musí byť súčasťou opatrení pre riešenie klimatických problémov. A ak sa to dá uskutočniť ekonomicky efektívne a s pomocou najnovších technológií, je to výhra pre všetky zúčastnené strany,“ vyjadril sa spoluzakladateľ a spoločník KOOR Milan Orlovský.

Kvázi-kapitálová investícia SIH, ktorej zdrojom je Operačný program Výskum a inovácie, má formu konvertibilného zabezpečeného úveru. Ako uviedol generálny riaditeľ SIH-u, Ivan Lesay: „Jedná sa o inovatívne štruktúrovanú formu financovania, ktorou spoločnosti KOOR pomáhame pritiahnuť do jej projektov dodatočné súkromné zdroje od bánk a spoluinvestorov a týmto spôsobom niekoľko-násobne navýšiť celkový investičný dopad SIH-u“. Očakáva sa, že jedno euro finančnej podpory SIH-u v konečnom dôsledku umožní spoločnosti KOOR realizovať až 9 eur investícií do energetickej efektívnosti na Slovensku.

SIH pripravuje na Slovensku ďalšie investície v oblasti inovatívnych malých a stredných podnikov ako aj podpornú investičnú schému pre poskytovateľov garantovaných energetických služieb. SIH zároveň poskytuje poradenské služby pre subjekty verejnej správy zaujímajúce sa o opravu a modernizáciu svojich budov pomocou garantovaných energetických služieb.

 O KOOR

Spoločnosť KOOR, s.r.o. je jedna z prvých spoločností poskytujúcich garantované energetické služby na Slovensku. Od začiatku jej vzniku patrí medzi lídrov v nasadzovaní inovatívnych technológií s vysokou pridanou hodnotou ako aj v systémových riešeniach pre udržateľnú stratégiu energetickej efektívnosti svojich zákazníkov. KOOR vďaka svojim dcérskym spoločnostiam špecializujúcim sa na výrobu a rozvod tepla ako aj výskumno-vývojové aktivity a transfer technologických riešení, dokáže svojim klientom poskytovať komplexné služby.

 O Slovak Investment Holdingu

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.