Slovak Investment Holding, CB ESPRI a Sociálni Inovátori spúšťajú investičné fondy pre sociálnu ekonomiku

Slovak Investment Holding, CB ESPRI a Sociálni Inovátori spúšťajú investičné fondy pre sociálnu ekonomiku

01.06.2022

Bratislava, 1. júna 2022 – Slovak Investment Holding (SIH) spolu so správcovskými spoločnosťami CB ESPRI a Sociálni Inovátori Impact Capital otvára činnosť dvoch investičných fondov na podporu sociálnej ekonomiky.

Obaja správcovia, CB ESPRI i Sociálni Inovátori, boli úspešní vo verejnom obstarávaní, v rámci ktorého SIH vyberal celkovo z piatich vysokokvalitných profesionálnych ponúk. SIH zainvestuje do fondov obidvoch správcov, teda do CB ESPRI Impact One a do SIIC Fund, celkovo 20,9 milióna eur. Na každého správcu tak pripadne 10,45 milióna. Ide o súčasť prostriedkov Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré SIH spravuje v návratnej forme finančných nástrojov. Zmyslom využitia prostriedkov je podporiť také aktivity či podniky, ktorých hlavným cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv.

 „Podpisom zmlúv so správcami fondov sa završuje prvé obdobie tvorby finančných nástrojov SIH pre oblasť sociálnej ekonomiky na Slovensku. Znamená to, že trh akceptoval celú paletu týchto nástrojov, ktoré SIH na podporu aktivít sociálnej ekonomiky ponúkol – od záručného cez úverový až po ekvitný. Sme nesmierne radi, že napriek ranému štádiu vývoja tohto sektora sa pre každý z týchto nástrojov našli skutočne profesionálni sprostredkovatelia. Veríme, že pre program návratnej podpory sociálnych podnikov to predznamenáva dobrú budúcnosť,“ hovorí Peter Fröhlich, generálny riaditeľ SIH.

Správcovia budú formou kapitálových alebo kvázi-kapitálových investícií podporovať podniky širšej sociálnej ekonomiky na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, pričom investičné zmluvy možno podpisovať do konca roka 2023. Správcovia budú mať za úlohu vyhľadávať vhodné investičné projekty, dojednať s cieľovými spoločnosťami zmluvnú dokumentáciu, zrealizovať investície a v primerane dlhom časovom horizonte napokon z cieľových spoločností opäť vystúpiť, aby bolo možné verejné prostriedky opakovane využiť.

Investície do projektov s merateľným spoločensky prospešným dopadom predstavujú významný hnací motor pre dlhodobo udržateľnú ekonomiku Slovenska. Môžu pomôcť v riešení spoločenských výziev, ktoré nám už teraz klopú na dvere. Mám na mysli zamestnanosť, vzdelávanie, rozvoj komunít či dôstojnejšiu zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Na Slovensku máme viacero iniciatív vedených šikovnými ľuďmi s inovatívnymi riešeniami týchto výziev. Prostriedky z investičného fondu im dávajú príležitosť zavádzať riešenia rýchlejšie a zlepšovať tak kvalitu života v regiónoch. Budem rád, ak sa tieto iniciatívy transformujú na užitočné a ekonomicky udržateľné organizácie,“ uviedol Mikuláš Kresánek, konateľ Sociálni inovátori Impact Capital.

Konateľ CB ESPRI Miroslav Beblavý sa vyjadril, že ich inšpirovali podobné fondy na podporu sociálnej ekonomiky vo vyspelých európskych krajinách. „Chceme ukázať, že úspešné podnikanie a pozitívny spoločenský dopad môžu ísť ruka v ruke. Výhodou pre podnik je, že vieme pomôcť aj v situáciách, keď je bankové financovanie nedostupné a za výhodnejších podmienok ako na čisto komerčnom trhu. Výmenou za to musí prijímateľ ukázať merateľný pozitívny spoločenský vplyv svojich aktivít a podporiť zamestnávanie napríklad starších ľudí.“

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom. www.sih.sk

 

CB ESPRI, s. r. o.

CB ESPRI, s. r. o., ktorá bude spravovať fond CB ESPRI Impact One, je spoločným podnikom spoločností ESPRI, s. r. o. a Crowdberry, a. s.

ESPRI je výskumná a konzultačná spoločnosť pôsobiaca najmä v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, vzdelávania a verejnej správy. Od svojho založenia v roku 2007 sa podieľala na viacerých veľkých výskumných projektoch zo 7. rámcového programu EÚ pre výskumu a vývoj či Horizon 2020. V súčasnosti napríklad realizuje koordináciu siete európskych expertov na ekonómiu vzdelávania pre DG EAC. www.cbespri.sk

Investičná platforma Crowdberry vznikla v roku 2015 s cieľom profesionalizovať investičné prostredie a podporiť priame lokálne investície do  českých a slovenských firiem a nehnuteľností. Doteraz investovaný kapitál v objeme zhruba 40 miliónov eur pomohol k rastu desiatkam inovatívnych spoločností, vrátane GymBeam, MultiplexDX, Boataround, Ecocapsule a ďalších. Crowdberry tiež spravuje niekoľko investičných fondov so zameraním startupy, nehnuteľnosti či investície s pozitívnym spoločenským dopadom.  www.crowdberry.eu

 

Sociálni Inovátori Impact Capital s. r. o.

Správcovská spoločnosť Sociálni Inovátori Impact Capital s. r. o. (SIIC) a fond SIIC Fund vznikajú ako vyústenie 10-ročnej      priekopníckej aktivity družstva Sociálni inovátori v  oblasti financovania projektov a organizácií so spoločensky prospešným dopadom. Zámerom Sociálnych inovátorov je dotvárať ekosystém pre riešiteľov spoločenských výziev a prinášať tak systémové zmeny v riešeniach spoločenských problémov. Pomáhajú im nastaviť podnikateľský model, štruktúru financovania a poskytnúť finančné zdroje na realizáciu a škálovanie riešení. To všetko s jasným cieľom – aby zodpovedné podniky, ktoré riešia spoločenské výzvy, boli nielen udržateľné, ale aj rastúce, inovujúce a udávajúce smer pre zvyšok ekonomiky. Prostredníctvom novovzniknutého investičného fondu SIIC chcú investovať do organizácií s pozitívnym spoločenským vplyvom v oblasti vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosť a rozvoja komunít a podpore zamestnanosti v regiónoch.

Sociálni Inovátori prostredníctvom svojich aktivít doteraz realizovali viac ako 15 projektov v oblasti sociálnej ekonomiky, medzi nimi Nová Cvernovka, Bivio, WASCO, Národné centrum Vodného póla, Pekáreň Kruh, Zelený Bicykel v objeme viac ako 5 miliónov eur. https://www.socialniinovatori.sk/investment