Slovak Investment Holding prináša pomoc na trh s energetickým službami

Slovak Investment Holding prináša pomoc na trh s energetickým službami

15.12.2020

Bratislava, 15. decembra 2020 – Slovak Investment Holding (SIH) poskytol financovanie pre spoločnosť KOOR, s.r.o. na rozvoj trhu s energetickými službami. Prioritne sa finančná pomoc týka obnovy verejných budov.

Jeden z kľúčových cieľov Európskej únie (EÚ) je do roku 2050 vytvoriť vysoko energeticky efektívny fond budov. Prioritou zelenej dohody je zdvojnásobiť ročnú mieru obnovy budov. Uvedené ciele nebude možné splniť bez využitia súkromného kapitálu. Ako najefektívnejší systém sa javí rozvoj trhu s energetickými službami,  ktorý je momentálne v začiatkoch, ale má ambíciu vytvoriť nový paralelný trhu s odkupom pohľadávok. Výsledkom  bude znásobenie súkromných zdrojov  určených na obnovu  verejných budov.

Slovensko ako prvá krajina v EÚ má pripravenú  legislatívu spolu so vzorovou zmluvou. Rozvoj energetických služieb vo verejnom sektore však naráža na doterajšie spôsoby financovia, ktorým sú skoro výlučne granty s intenzitou nenávratnej časti na úrovni 95%. Financovanie pomocou grantov nemotivuje k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov, zároveň obmedzuje množstvo budov, ktoré dokážeme obnoviť z verejných zdrojov.

Presadiť sa na trhu nenávratných grantov s návratným financovaní je skoro nemožné. Napriek tomu  sa to podarilo zopár firmám, ktoré integrujú najefektívnejšie postupy prevádzky budov spolu s najinovatívnejším technológiami v oblasti riadenia.

„Slovak Investment Holding považuje oblasť rozvoja energetických služieb za jednu z najkľúčovejších priorít, ktorá pomôže Slovensku k dosiahnutiu klimatických cieľov a zároveň najefektívnejšie vynakladá finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov sa SIH rozhodol pripraviť špeciálny finančný produkt pre rozvoj tohto trhu,“ hovorí Ivan Lesay, generálny riaditeľ  SIH.

Tento finančný nástroj je určený pre ESCO spoločnosti (Energy Service Company), ktorý jednak vyplní dieru na trhu a zároveň umožní realizovať kvalitnú obnovu verejných budov.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.