SlH úspešne zhodnotil  investíciu do spoločnosti ENSTRA

SlH úspešne zhodnotil investíciu do spoločnosti ENSTRA

23.01.2024

Bratislava, 23. januára 2024 - Slovak Investment Holding (SIH) odpredal svoje obchodné podiely v spoločnostiach ENSTRA a ENSTRA Power Generation ich majoritným akcionárom. Transakcia bola zavŕšená v decembri 2023.  

Akciové spoločnosti ENSTRA a ENSTRA Power Generation sa dlhodobo venujú inováciám a inteligentným riešeniam v oblasti distribúcie a dodávok energií. Podpora zo strany Slovak Investment Holdingu (SIH) bola v roku 2019 realizovaná formou priamej kapitálovej investície v objeme 2,80 miliónov EUR zo zdrojov Operačného programu Výskum a inovácie. Investícia sa uskutočnila prostredníctvom dvoch tranží, ktoré sa čerpali po splnení zmluvne nastavených výkonnostných cieľov a míľnikov.

ENSTRA využila poskytnutý kapitál od SIH na viacúčelový rozvoj, investovala  do prevádzky a výstavby miestnych distribučných sústav a inteligentných technologických riešení pre koncových zákazníkov. Podpora zo strany SIH mala aj katalyzačný efekt, ENSTRA vďaka tomu získala ďalšieho významného súkromného investora.

Iniciatíva o odpredaji obchodných podielov vzišla zo strany akciových spoločností. Po dôslednom zvážení ponuky, vypracovaní valuácie a následných rokovaniach sa  SIH rozhodol predať svoj podiel v oboch spoločnostiach, čím došlo k úspešnému zhodnoteniu pôvodnej investície. Výsledná predajná cena za obchodné podiely bola vo výške 3,644 miliónov EUR, teda vyššia ako bolo zmluvne dohodnuté minimálne zhodnotenie a reflektuje ekonomický stav a rast spoločnosti.

Trh produktov a služieb v oblasti energetickej efektívnosti zaznamenáva intenzívny vývoj. Vplýva naň rastúci dôraz domácich a európskych politík na environmentálnu udržateľnosť, ako aj regulačné zmeny v oblasti energetickej efektívnosti. SIH dlhodobo podporuje strategické energetické inovácie a spoločnosti, ktoré prispievajú k napĺňaniu  klimatických cieľov v rámci Slovenska.    

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov, a nie grantovým spôsobom.