Slovak Investment Holding poskytne úver 4 milióny eur skupine ESCO Slovensko, podporené investície budú smerovať k energetickej úspore podnikov

Slovak Investment Holding poskytne úver 4 milióny eur skupine ESCO Slovensko, podporené investície budú smerovať k energetickej úspore podnikov

10.01.2023

Bratislava, 10. januára 2023 – Slovak Investment Holding (SIH) a skupina ESCO Slovensko podpísali úverovú zmluvu vo výške 4 milióny eur. Vytvorí sa tak priestor pre projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti podnikov pri znížení produkcie skleníkových plynov.

Trh produktov a služieb v oblasti energetickej efektívnosti na Slovensku prechádza dôležitým vývojom. Vplýva naň rastúci dôraz domácich a európskych politík na environmentálnu udržateľnosť, ako aj regulačné zmeny v oblasti energetickej efektívnosti na Slovensku a obzvlášť v segmente garantovaných energetických služieb (GES). Slovak Investment Holding považuje rozvoj trhu s energetickými službami za jednu z kľúčových oblastí potrebných na dosiahnutie klimatických cieľov v rámci Slovenska.

Napĺňanie cieľov energetickej úspory a efektívnosti podporí aj podpísaná úverová zmluva medzi SIH a skupinou ESCO Slovensko, dominantným poskytovateľom GES služieb. Poskytnuté úverové prostriedky sú viazané na dlhodobé investície podnikov do energetickej efektívnosti, čo reflektuje tiež nastavená splatnosť úveru.

Za SIH zmluvu podpísali Peter Fröhlich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a Miloš Ješko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva. ESCO Slovensko zastúpili Naďa Hartmann, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva, a Juraj Mihaľ, finančný riaditeľ a člen predstavenstva.

 

ESCO Slovensko

ESCO Slovensko sa špecializuje na ekonomické a ekologické energetické riešenia pre administratívne, komerčné a obytné areály, priemyselné komplexy, ako aj na riešenia pre obce a mestá. Skupinu tvorí viacero špecializovaných a úzko spolupracujúcich spoločností, vďaka čomu ESCO Slovensko ponúka svojim klientom komplexné riešenia, od konzultácií a špecifikácii reálnych potrieb klienta, cez návrh a realizáciu vhodných opatrení, až po následnú správu a servis zariadení. Ponuka skupiny zahŕňa aj oblasť financovania realizovaných projektov a to spôsobom, ktorý minimalizuje riziko objednávateľa formou splácania projektu z dosiahnutých energetických úspor.    

https://www.escoslovensko.sk/

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.