Dostupný domov

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. podporil vznik spoločnosti Dostupný Domov. Podpora má formu kapitálovej investície za rovnakých podmienok so spoluinvestormi Social Financing SK/Slovenská sporiteľňa a Nadácia Slovenskej sporiteľne. Spoločnosť bola založená vo februári 2020.

Dostupný Domov umožní bývať znevýhodneným osobám a sociálne menej zvýhodneným skupinám obyvateľstva, ktoré by inak nemali možnosť získať bývanie za komerčných trhových podmienok. Podnik bude zabezpečovať aj podporu vo forme sociálnej služby pre cieľové skupiny.