GROSSLING

Hlavné mesto Bratislava a Slovak Investment Holding (SIH) uzatvorili v novembri 2021 zmluvu, ktorou založili obchodnú spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať rekonštrukciu a prevádzku kúpeľov a mestskej knižnice Grössling. Hlavné mesto tak získalo partnera, ktorý čiastočne pomôže s financovaním, aby nebol zaťažený rozpočet mesta. SlH poskytne investíciu vo výške 4,1 miliónov eur do základného imania novozaloženej mestskej obchodnej spoločnosti. SlH ako správca fondu National Development Fund II. podporuje aktivity aj v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.