ŽSR

ŽSR

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. V apríli 2019 podpisom zmluvy podporil Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) prostredníctvom dlhodobého úveru z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII).

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je budovanie, správa a obsluha železničnej infraštruktúry, ako aj zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí. Nadobudnuté zdroje využije ŽSR na nákup diagnostických vozidiel, ktoré jej pomôžu efektívne monitorovať a udržiavať stav železničnej infraštruktúry.