Garantované energetické služby

SIH v rámci svojej investičnej poradenskej činnosti spolupracuje s Ministerstvom financií SR a ďalšími relevantnými domácimi a medzinárodnými inštitúciami na nastavovaní investičného rámca pre garantované energetické služby (v skratke GES - známe aj ako „energy performance contracts“) na Slovensku.

GES predstavuje inovatívny spôsob investovania do energetickej efektívnosti verejných budov bez vplyvu na verejné financie. Poskytovateľ GES na vlastné náklady realizuje modernizáciu verejnej budovy s cieľom zvýšiť jej energetickú efektívnosť. Poskytovateľ GES pritom zmluvne garantuje určitú mieru každoročných energetických úspor. Pokiaľ je výška garantovaných energetických úspor dosiahnutá, správca verejnej budovy z týchto úspor postupne spláca poskytovateľovi GES jeho počiatočnú investíciu. V prípade nedosahovania garantovanej energetickej úspory sa splátky zo strany správcu verejnej budovy pre poskytovateľa GES znižujú alebo nerealizujú.

 

Obrazok

 

Zdroj: Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky

 

Hlavnými výhodami GES sú

  • Modernizácia majetku verejnej správy bez potreby investícií z verejných zdrojov
  • Zníženie energetickej spotreby a s tým spojená finančná úspora správcu verejnej budovy (pri nezmenených cenách energií)
  • Zvýšenie kvality životného prostredia a verejných budov na Slovensku – školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, administratívne budovy

Obrazok

Zdroj: Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky

 

V prípade záujmu o bližšie informácie o GES sa obráťte, prosím, na