Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda

Predseda

Ivan Lesay

Vyštudoval politické vedy na Trnavskej univerzite a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, následne získal doktorát z ekonómie na Slovenskej akadémii vied. Pôsobil ako poradca ministra financií a podpredsedu vlády SR v rokoch 2012-2015 a ako štátny tajomník na Ministerstve financií SR v rokoch 2015-2017. Počas tejto doby sa zameriaval na ekonomické politiky EÚ a eurozóny a zastával funkcie člena predstavenstva v Európskom nástroji finančnej stability a v Európskom stabilizačnom mechanizme. Bol zodpovedný za prípravu MF SR na Predsedníctvo SR v Rade EÚ a za vyjednávanie rozpočtu EÚ pre rok 2017 za Radu EÚ voči Európskemu parlamentu. V súčasnosti pôsobí aj vo funkcii člena Správnej rady Európskej investičnej banky.

Podpredseda

Podpredseda

Peter Dittrich

Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvoval obchodné štúdiá na Swinburne University of Technology, právnicky program na Univerzite Komenského v Bratislave a získal doktorát zo svetového hospodárstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobil na manažérskych pozíciách vo viacerých súkromných finančných spoločnostiach, vrátane SlSp, ČSOB, VÚB, Kofis Leasing, OTP Leasing. Zastával aj funkciu člena dozornej rady v Prager Handelsbank vo Frankfurte a poradcu predsedu predstavenstva v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. V minulosti pôsobil aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v SIH.

Člen

Člen

Pavel Mockovčiak

Vyštudoval hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal v Slovenských elektrárňach a v oblasti audítorských a podnikovo-poradenských služieb pre spoločnosť PriceWaterhouseCoopers, následne pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách v oblasti podnikových financií so zameraním na poradenstvo pri fúziách a akvizíciách v spoločnostiach European Privatization & Investment Corporation, Deloitte Central Europe. Pracoval tiež vo firemnom a investičnom bankovníctve pre BNP Paribas. Pred vstupom do SIH zastával pozíciu námestníka generálneho riaditeľa a člena Rady banky v Exportno-importnej banke Slovenskej republiky so zodpovednosťou za riadenie bankovej divízie.

Dozorná rada

Igor Lichnovský

Pavol Ochotnický

Norbert Kurilla

Branislav Ondruš

Vojtech Ferencz

Emil Pícha

Juraj Méry

 

Akcionári

Slovak Investment Holding, a. s. (100%)