Integrovaný regionálny operačný program


ObrazokObrazok

SIH, v nadväznosti na uzavretú Zmluvu o financovaní s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), realizuje projekty s celkovou alokáciou vo výške 56 610 588,25 Eur, pričom zo zdrojov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) je 44 020 500,00 Eur:

  • projekt s názvom „Podpora tvorby pracovných miest v MSP v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu“ alebo tiež „Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu“, v rámci prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch;
  • projekt s názvom „Energetická efektívnosť bytových domov“, v rámci prioritnej osi 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je zlepšenie prístupu k finančných zdrojom pre investičné projekty v rámci regionálneho rozvoja na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov, ako sú úvery a záruky. Investície do projektov v relevantných oblastiach a podpora efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných zo subregionálnej a regionálnej úrovne a efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov sú vzhľadom na preukázateľné multiplikačné efekty nástrojom na podporu hospodárskeho rastu, tvorby nových pracovných miest a zvyšovania konkurencieschopnosti SR a jeho regiónov.

Finančné nástroje budú implementované ako portfólio vzájomne sa dopĺňajúcich finančných produktov prispôsobených potrebám investícií do regionálneho rozvoja na Slovensku. Portfólio finančných nástrojov bolo navrhnuté tak, aby sa zjednodušil prístup projektov v tejto oblasti k finančným zdrojom a zároveň aby sa ponuka konkrétnych finančných nástrojov vedela prispôsobovať špecifickým potrebám jednotlivých investičných projektov vo vzťahu k ich časovému aspektu čerpania finančných zdrojov, rizikovému profilu a predpokladanej návratnosti zdrojov investovaných v oblasti regionálneho rozvoja. Finančné nástroje zapojené do financovania projektov v oblasti kvality života a konkurencieschopnosti regiónov môžu byť realizované formou úverových zdrojov, prípadne záručných schém na úvery.

V rámci projektu „Podpora tvorby pracovných miest v MSP v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu“ alebo tiež „Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu“ bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 8 020 588,25 Eur, pričom 5 067 500,00 Eur je zo zdrojov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja). Miestom realizácie projektu sú všetky kraje SR, okrem Bratislavského kraja, teda menej rozvinuté regióny.

Finančné nástroje implementované prostredníctvom tohto projektu prispejú k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Investície do projektov v oblasti rozvoja regiónov prispejú aj k podpore hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť na regionálnej a subregionálnej úrovni.

V rámci projektu „Energetická efektívnosť bytových domov“ bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 48 590 000,00 Eur, pričom zo zdrojov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) je 38 953 000,00 Eur. Miestom realizácie projektu sú všetky kraje SR, teda menej a viac rozvinuté regióny.

Finančné nástroje implementované v rámci tohto projektu budú prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti budov na bývanie slúžiť na vypĺňanie medzier na národnej úrovni, s dôrazom na príspevok k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodárstvo, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Cieľom je ponúknuť následným prijímateľom zvýhodnené úvery na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

Informácie o IROP nájdete na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036 alebo na webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu http://www.partnerskadohoda.gov.sk/.