Operačný program Integrovaná infraštruktúra (prioritné osi č. 9 – 12)

ObrazokObrazokObrazok

Európska komisia rozhodla s účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) s Operačným programom Výskum a inovácie (OP VaI). Obsah a finančné prostriedky pôvodného OP VaI zostávajú nezmenené po presune do OP II.

SIH, v nadväznosti na uzavretú Zmluvu o financovaní s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), realizuje projekty s celkovou alokáciou vo výške 719 984 976,01 Eur, pričom zo zdrojov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) je 552 606 000,00 Eur:

  • v rámci prioritnej osi 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií projekt s názvom „Finančný nástroj pre špecifický cieľ 1.2.2 OP VaI“;
  • v rámci prioritnej osi 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji realizuje projekt „Finančný nástroj pre špecifický cieľ 2.2.2 OP VaI“;
  • v rámci prioritnej osi 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP realizuje projekty „Fond rizikového kapitálu pre MSP mimo BSK“, „Úverový program pre MSP mimo BSK“a „Záručný program pre MSP mimo BSK“;
  • v rámci prioritnej osi 12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji realizuje projekty „Fond rizikového kapitálu pre MSP v BSK“, „Úverový program pre rozvoj MSP v BSK“ a „Záručný program pre MSP v BSK“;.

Prostriedky alokované na finančné nástroje v rámci OP II majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámci OP II budú slúžiť na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá návratnosť prostriedkov alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti MSP, pre zabezpečenie prístupu k finančným zdrojom pre MSP na Slovensku a pre zvýšenie investícií do podpory MSP najmä v oblasti technologického rozvoja a inovácií. Finančnými nástrojmi sa podporia nové a začínajúce MSP v prvotnej fáze vstupovania na trh so zameraním na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových progresívnych odvetví, a tiež sa podporí rozvoj už existujúcich MSP s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti ich produktov. Vytvorí sa dostatočná a diverzifikovaná ponuka financovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizácie slovenských podnikov a zlepší ich možnosti pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na trhoch tretích krajín.

V oblasti rizikového (ekvitného) financovania budú podporené MSP v rôznych štádiách životného cyklu prostredníctvom tzv. Fondu počiatočného kapitálu (Seed fondu) a Fondu rizikového kapitálu (Venture Capital fondu). V rámci tohto finančného nástroja je realizovaná podpora vo forme kapitálových a kvázi kapitálových investícií a investícií do vlastného imania, prípadne do kapitálových fondov (kvázi vlastný kapitál) prostredníctvom finančných sprostredkovateľov alebo SIH realizuje priame investície.

Prostredníctvom alebo v spolupráci s inštitúciami poskytujúcimi úvery a/alebo priamo s finančnými sprostredkovateľmi budú pripravené úverové schémy, ktorých účelom bude vytvorenie úverových prostriedkov z príspevkov programu a príspevkov finančného sprostredkovateľa, príp. ďalších súkromných investorov, na financovanie portfólia novo poskytnutých úverov. Cieľom týchto prostriedkov bude poskytovať MSP jednoduchší prístup k financovaniu tým, že sa finančným sprostredkovateľom poskytne príspevok na financovanie a rozdelenie kreditného rizika, čím sa MSP ponúkne viac finančných prostriedkov za zvýhodnených podmienok, v zmysle zníženia úrokovej miery a/alebo prípadne zníženia výšky ručenia potrebného zo strany konečného prijímateľa.

Prostredníctvom alebo v spolupráci s inštitúciami poskytujúcimi záruky za úvery a/alebo priamo s finančnými sprostredkovateľmi budú pripravené záručné schémy, ktoré budú mať za cieľ podporovať zlepšenie prístupu MSP k úverom poskytnutými komerčnými bankami, v niektorých prípadoch s možnosťou zamerať sa na určité podsektory (novo založené a/alebo inovačné spoločnosti). Záručným produktom sa poskytne krytie kreditného rizika pri každom jednotlivom úvere s cieľom vytvoriť portfólio nových úverov pre MSP. Finančná výhoda záruky bude prenesená na konečných prijímateľov, a to napr. vo forme zníženia úrokovej miery pre úvery a/alebo zníženia výšky ručenia potrebného zo strany konečného prijímateľa.

Informácie o OP II nájdete na https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovanainfrastruktura/ resp. na https://www.opvai.sk/ alebo na webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu http://www.partnerskadohoda.gov.sk/.