Operačný program Kvalita životného prostredia


ObrazokObrazok

SIH, v nadväznosti na uzavretú Zmluvu o financovaní s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR), realizuje projekty s celkovou alokáciou vo výške 141 337 652 Eur, pričom zo zdrojov EÚ je 120 137 003 Eur (z toho Európsky fond regionálneho rozvoja 63 125 939 Eur a Kohézny fond 57 011 064 Eur):

  • v rámci prioritnej osi 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, s názvom „Investovanie do sektora odpadového hospodárstva“, v celkovej výške 67 071 840 Eur, pričom 57 011 064 Eur je zo zdrojov EÚ (Kohézny fond);
  • v rámci prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, realizuje projekty s názvom „Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov“, „Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch“ a „Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov“, v celkovej výške 74 265 812 Eur, pričom 63 125 939 Eur je zo zdrojov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja).

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) je zlepšenie prístupu k dlhodobým finančných zdrojom pre investičné projekty výstavby novej a modernizácie existujúcej environmentálnej infraštruktúry na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov ako sú úvery, mezzanine, kapitálové vstupy a záruky. Finančné nástroje tak majú za cieľ prispieť k udržateľnému a efektívnemu využívaniu energetických zdrojov a zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku.

Finančné nástroje implementované prostredníctvom projektu „Investovanie do sektora odpadového hospodárstva“ prispejú k zvýšenej miere zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V rámci projektu „Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov“ bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 44 854 047 Eur, v rámci projektu „Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch“ bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 23 529 412 Eur a v rámci projektu „Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov“ bol schválený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 5 882 353 Eur.

V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva je cieľom OP KŽP v rámci finančných nástrojov podporiť výrobu a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE vo verejných infraštruktúrach. Finančné nástroje tak majú za cieľ podporiť energetickú efektívnosť vo verejných infraštruktúrach na území SR, prispieť k udržateľnému a efektívnemu využívaniu energetických zdrojov a zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku. Zároveň majú za cieľ prispieť k zníženiu energetickej náročnosti v podnikoch a k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti.

Informácie o OP KŽP nájdete na http://www.op-kzp.sk/ a http://www.siea.sk/ alebo na webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ .