EIB podporila Slovak Investment Holding (SIH). Spoločne priniesú na trh viac investícií v odvetví energetickej efektívnosti

EIB podporila Slovak Investment Holding (SIH). Spoločne priniesú na trh viac investícií v odvetví energetickej efektívnosti

23.09.2020

Luxemburg, 23. septembra 2020 – Európska investičná banka (EIB) a  Slovak Investment Holding (SIH) dnes podpísali dohodu o financovaní zo zdrojov European Investment Advisory Hub v rámci výzvy EIB - „Poskytovanie lokálnych investičných poradenských služieb národnými rozvojovými bankami (NPBIs) “.

 

  • Slovak Investment Holding (SIH) vďaka finančným zdrojom z European Investment Advisory Hub bude môcť poskytovať podporu a technickú asistenciu na prípravu energeticko-efektívnych projektov na Slovensku
  • EIB a SIH identifikovali významný trhový potenciál pre investície do energetickej efektívnosti prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)

 

Vďaka tejto podpore bude SIH ďalej rozširovať svoje poradenské kapacity získavaním ďalších odborných znalostí v oblasti udržateľných investícií a energetickej efektívnosti. SIH bude lepšie pripravený poskytovať podporu verejným zadávateľom projektov na Slovensku, špeciálne pri realizácii projektov cez garantované energetické služby (GES). GES sú zmluvné dojednania medzi vlastníkmi budov a spoločnosťami poskytujúcimi energetické služby, ktoré investujú do opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti a zaručujú úspory energie počas trvania zmluvy. Smernice EÚ a Európske Iniciatívy uznávajú garantované energetické služby ako kľúčové pre využitie potenciálu úspor energie na trhu.

Táto nová dohoda dopĺňa poradenskú a technickú pomoc, ktorú už EIB poskytla, vrátane podpory pri navrhovaní a implementácii finančných nástrojov v tomto sektore, poradenstvo pri tvorbe vzorových zmlúv o GES (ktoré má verejný sektor používať pri renovácii svojich budov), a pri identifikácii investičných projektov v odvetví inteligentných miest.

„Dohoda o financovaní predstavuje nový míľnik v spolupráci medzi EIB a SIH,”  hovorí Lilyana Pavlova, viceprezidentka EIB zodpovedná za poradenské služby. „Som presvedčená, že táto ďalšia podpora zo strany Klimatickej Banky EÚ bude v kontexte aktivít poradenského centra kľúčová pre umožnenie rozvoja environmentálne udržateľných investičných projektov, ktoré podporia prechod krajiny na nízko uhlíkové hospodárstvo. Partnerstvá, ako je toto so SIH sú nevyhnutné pre uskutočnenie Európskej zelenej dohody. “

„Environmentálne udržateľné investičné projekty sú jediným spôsobom, ako sa dá vybudovať nízko uhlíkové hospodárstvo založené na nízko uhlíkovom stavebnom fonde. Táto dohoda o financovaní v spolupráci s Advisory Hub je pre nás prvým krokom - pretože tento projekt nám pomôže poskytnúť vysoko kvalitnú technickú pomoc našim obciam a iným verejným subjektom. Pomôže nám to vytvoriť prosperujúci trh pre projekty GES na Slovensku,“  dodal Ivan Lesay, generálny riaditeľ SIH.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

SIH je partnerom Európskej investičnej banky (EIB). Jedným z cieľov tohto partnerstva je poskytovať informácie verejným a súkromným inštitúciám na Slovensku o finančných a poradenských službách EIB, ktoré sú poskytované v rámci EFSI (Európsky fond pre strategické investície) a EIAH.

 

European Investment Advisory Hub (EIAH)

The European Investment Advisory Hub (EIAH) je partnerstvom medzi skupinou Európskej investičnej banky a Európskou komisiou v rámci Investičného plánu pre Európu. EIAH je navrhnutý tak, aby fungoval ako jediný prístupový bod k rôznym typom poradenských a technických asistenčných služieb. Podporuje identifikáciu, prípravu a vývoj investičných projektov v celej EÚ. Budovanie miestnych partnerstiev v celej Európe bolo prioritou Advisory Hub od jeho uvedenia v roku 2015: dnes sieť partnerských centier zahŕňa viac ako 40 miestnych inštitúcií, s takmer 30 formálnymi dohodami podpísanými s národnými rozvojovými bankami (NPBI) a ďalšími partnermi. Prostredníctvom vyhradenej výzvy sprístupnil Advisory Hub financovanie a technickú podporu partnerom NPBI s cieľom rozvinúť ich kapacitu na poskytovanie poradenských služieb na miestnej úrovni a zvýšiť investície v praxi. Pozrite si krátke video o podpore centra pre projekty v oblasti klímy - Hub’s support to Climate Action projects.

 

Európska investičná banka

Európska investičná banka (EIB) je inštitúcia Európskej únie (EÚ) vo vlastníctve jej členských štátov. Poskytuje dlhodobé financovanie pre investície s cieľom prispieť k dosiahnutiu politických cieľov EÚ, v Európe i mimo nej. EIB spolupracuje so Slovenskom od roku 1992 a investuje do MSP, infraštruktúry, energetickej efektívnosti, vzdelávania a kultúry. Od začiatku činnosti na Slovensku poskytla EIB financovanie na 124 projektov vo výške 9,35 miliárd EUR.