Informácie k programu finančnej pomoci SIH antikorona záruka 2

Informácie k programu finančnej pomoci SIH antikorona záruka 2

29.05.2020

Bratislava, 29. mája 2020 - V nadväznosti na program SIH antikorona záruka 1, do ktorého je aktuálne zapojených 8 bánk, spúšťa spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) ďalší program finančnej pomoci pre slovenské podniky, ktorý sa bude riadiť podľa schváleného Dočasného rámca štátnej pomoci na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu. Program pozostáva zo záruk vystavených v prospech slovenských bánk  za účelom poskytovania zvýhodnených preklenovacích úverov podnikom. Cieľom tohto programu je pomôcť podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.  

SIH momentálne pripravuje a v prvej polovici júna 2020 očakáva umiestniť na trh záručný finančný nástroj, ktorý bude financovaný z dvoch zdrojov, prvá časť bude financovaná z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) s indikatívnou alokáciou vo výške 347 mil EUR vyhradenou na krytie úverov a druhá časť zo zdrojov štátnych finančných aktív s výškou alokácie podľa potrieb bánk. O zapojenie sa do finančného nástroja budú môcť požiadať všetky finančné inštitúcie s platnou bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery v SR. Záručným nástrojom na seba SIH, prostredníctvom fondov NDF I. a NDF II., preberie od bánk 90 % časti úverového rizika z nových úverov poskytnutých podnikom.  

Ohlásený finančný nástroj by mal viesť k novým preklenovacím úverom (počas prvého roka zahŕňajúcim odklad splátok istiny aj úroku) so splatnosťou 2 až 6 rokov a maximálnou výškou úveru 2 mil. EUR. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových ako aj investičných potrieb, v záujme udržania zamestnanosti.  

Zo skúseností s nástrojom SIH antikorona záruka 1 očakáva SIH záujem bánk aj o tento finančný nástroj a žiada ich o využitie pripravovaného nástroja na ponuku čo možno najvýhodnejších podmienok pre úverové financovanie svojich klientov. Banky budú môcť vyjadriť záujem podľa inštrukcií, ktoré SIH ohlási v prvej polovici júna 2020.  

SIH za týmto účelom dňa 29. mája 2020 otvára priestor na pripomienkovanie podmienok finančného nástroja, ktorý potrvá do polnoci 24:00 dňa 7. júna 2020. Zámerom je získať spätnú väzbu od relevantných trhových aktérov k pripravovanému finančnému nástroju a zmluvám a zabezpečiť tak efektívne nastavenie a fungovanie. Po zohľadnení získanej spätnej väzby plánuje SIH v prvej polovici júna 2020 zverejniť výzvu na vyjadrenie záujmu o implementáciu tohto finančného nástroja. V prípade záujmu o zapojenie sa do konzultácie, obráťte sa, prosím, na adresu vyzvy@sih.sk

Všetky informácie a dokumenty k SIH antikorona záruke 2 nájdete TU