Slovak Investment Holding uzavrel spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti so spoločnosťou e-Dome

Slovak Investment Holding uzavrel spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti so spoločnosťou e-Dome

12.07.2021

Bratislava, 12. júla 2021 - Slovak Investment Holding uzavrel investíciu do e-Dome a.s., vo forme úverovej zmluvy. Tento úver bol poskytnutý za účelom rozvoja trhu s energetickými službami a prioritne sa má táto finančná pomoc týkať obnovy verejných budov.

SIH považuje rozvoj trhu s energetickými službami za jednu z kľúčových oblastí, potrebnú na dosiahnutie klimatických cieľov v rámci Slovenska. V SIH kladieme dôraz na efektívne využívanie finančných prostriedkov. Preto nás teší, že sme mohli poskytnúť financovanie zamerané na obnovu verejných budov pre spoločnosť e-Dome, ktorá je členom skupiny ESCO Slovensko práve na podporu tejto iniciatívy.

Slovensko ako prvá krajina v EÚ má pripravenú  legislatívu spolu so vzorovou zmluvou. Rozvoj energetických služieb vo verejnom sektore však naráža na doterajšie spôsoby financovia, ktorým sú skoro výlučne granty s intenzitou nenávratnej časti na úrovni 95%. Financovanie pomocou grantov nemotivuje k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov, zároveň obmedzuje množstvo budov, ktoré dokážeme obnoviť z verejných zdrojov. Presadiť sa na trhu nenávratných grantov s návratným financovaní je skoro nemožné. Napriek tomu  sa to podarilo zopár firmám, ktoré integrujú najefektívnejšie postupy prevádzky budov spolu s najinovatívnejším technológiami v oblasti riadenia a jednou z týchto firiem je práve spoločnosť e-Dome.

Rozvoj trhu s energetickými službami bude podľa našich predpokladov už čoskoro patriť na Slovensku ku kľúčovým faktorom v rámci obnovy verejnej infraštruktúry, dekarbonizácie priemyslu a decentralizácii energetiky. Táto informácia sa potvrdila už začiatkom roka, kedy bola založená nová spoločnosť ESCO Slovensko (pod ktorú spadá aj e-Dome). Základy tejto spoločnosti vytvorili v rámci spoločnej iniciatívy Slovenský plynárenský priemysel a ČEZ ESCO. Táto spoločnosť má predpoklady stať sa lídrom na trhu s energetickými službami, a očakáva sa, že výrazne pomôže posunúť Slovensko k novej ekologickejšej budúcnosti.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

e-Dome

Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb hlavne na Slovenskom trhu. História spoločnosti sa datuje od roku 2010, kedy bola založená. Odvtedy zvládla spoločnosť množstvo projektov v oblasti stavby nových a obnovy existujúcich budov. Ako zakladajúci člen Slovenskej rady pre zelené budovy sa e-Dome angažuje aj v edukácii a presadzovaní trendov a nových myšlienok v oblasti energetiky v budovách a trvalej udržateľnosti na Slovensku.