CB Investment Management

CB Investment Management

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. podporuje investície do podnikov v počiatočnej etape životného cyklu prostredníctvom fondu CB Growth ONE, ktorý je v správe CB Investment Management. Zmluva medzi SIH, správcom a fondom bola podpísaná v októbri 2019, pričom fond bude investovať do podnikov do konca roka 2023.