O spoločnosti

Nationa Development Fund I., s. r. o. (NDF I.) je investičná spoločnosť, ktorá bola založená s cieľom implementovať v SR finančné nástroje zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013. Činnosť NDF I. vychádza z iniciatívy JEREMIE, ktorej hlavným cieľom je podpora malých a stredných podnikov prostredníctvom zlepšenia prístupu k financovaniu ich rozvoja.

Finančné nástroje NDF I. majú návratnú formu a sú implementované prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Financovanie je poskytované pomocou nasledovných finančných nástrojov:

  • nástroje rizikového kapitálu
  • portfóliové záruky
  • portfóliové úvery

 

S účinnosťou od 1. januára2016, spoločnosť Slovak Investment Holding (v tom čase pod názvom SZRB AM) prevzala od Európskeho investičného fondu (EIF) riadenie a správu NDF I. ( v tom čase pod názvom SZRF) v plnom rozsahu. K 31. októbru 2016 bolo ukončené investičné obdobie finančných nástrojov z Programového obdobia 2007-2013. Spoločnosti NDF I. sa počas svojho pôsobenia podarilo vyčerpať 84 % z cieľovej alokácie zdrojov JEREMIE, a tým vytvoriť portfólio nových úverov a investícií pre malé a stredné podniky v celkovom objeme 330,6 miliónov EUR.

Svoje prvé recyklované prostriedky spoločnosť NDF I. využila na investíciu do Stredoeurópskeho fondu fondov (Central European Fund of Funds – CEFoF), ktorý je v správe Európskeho investičného fondu. Táto investícia je príkladom výhodnosti finančných nástrojov, nakoľko dokazuje, že tie isté finančné zdroje môžu byť v praxi opakovane využité na viaceré investície.