O spoločnosti

National Development Fund II., a.s. (NDF II.) je investičný fond, cez ktorý sa implementujú finančné nástroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020. NDF II. je v správe spoločnosti SIH. Finančné zdroje alokované do NDF II. k 31.12.2017 dosahujú výšku 623 mil. EUR. Investičná stratégia NDF II. vychádza z operačných programov, z ktorých boli do NDF II. investované finančné prostriedky a zo zmlúv o financovaní medzi riadiacimi/sprostredkovateľskými orgánmi, SIH a NDF II.

Finančné nástroje implementované cez NDF II. majú návratnú formu. Pre každú investičnú oblasť je navrhnutý finančný nástroj zohľadňujúci špecifiká danej oblasti s cieľom čo najviac zlepšiť podmienky financovania pre konečných prijímateľov. Medzi finančné produkty implementované prostredníctvom NDF II. patria záručné produkty, úverové produkty a investície do vlastného imania. Investície NDF II. sa môžu implementovať prostredníctvom finančných sprostredkovateľov alebo priamo na úroveň konečných prijímateľov.

Hlavným cieľom NDF II. je zlepšiť prístup k financovaniu pre projekty a inštitúcie pôsobiace v nasledovných oblastiach:

  • Dopravná infraštruktúra (priame investície)
  • Energetická efektívnosť (prostredníctvom finančných sprostredkovateľov)
  • Odpadové hospodárstvo (prostredníctvom finančných sprostredkovateľov)
  • Sociálna ekonomika (priame investície + prostredníctvom finančných sprostredkovateľov)
  • Malé a stredné podniky (priame investície + prostredníctvom finančných sprostredkovateľov)