SIH antikorona záruka 2 - ďalší program finančnej pomoci pre slovenské podniky

SIH antikorona záruka 2 - ďalší program finančnej pomoci pre slovenské podniky

22.06.2020

Bratislava, 22. júna 2020 - Spoločnosť Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) prichádza s druhým programom finančnej pomoci pre slovenské podniky na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Po SIH antikorona záruke 1 spúšťa SIH nový program, ktorý sa bude riadiť podľa schváleného dočasného rámca štátnej pomoci na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Slovak Investment Holding týmto zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH antikorona záruka 2“, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov podnikom za účelom pomôcť podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Tento finančný nástroj pozostáva zo záruk pre banky, ktorými SIH, prostredníctvom svojich fondov NDF II. a NDF I., preberie od bánk 90 % časti úverového rizika z nových úverov poskytnutých podnikom. Finančný nástroj je financovaný z dvoch zdrojov, a to z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) s alokáciou vo výške 347 mil. EUR a zo zdrojov štátnych finančných aktív s výškou alokácie podľa potrieb bánk a celkovým limitom 1,75 miliardy EUR.

Prostredníctvom finančného nástroja budú poskytované nové preklenovacie úvery podnikom (počas prvého roka zahŕňajúce odklad splátok istiny aj úroku) so splatnosťou 2 až 6 rokov a maximálnou výškou úveru 2 mil. EUR. Maximálne úrokové sadzby budú pre mikropodniky vo výške 3,9% p.a. a pre ostatné podniky 1,9% p.a. Na úver sa aplikuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových ako aj investičných potrieb.

O zapojenie sa do finančného nástroja budú môcť požiadať všetky finančné inštitúcie s platnou bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery v SR. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle SIH www.sih.sk. SIH očakáva prejavenie záujmu zo strany bánk v najbližších týždňoch a poskytovanie prvých úverov začiatkom júla.