Dokumenty National Development Fund II.

Výročné správy a účtovne závierky

2019
2018
2017
2016
2015
2014

Zmluvy o financovaní

Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Integrovaný regionálny operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Výskum a inovácie
Operačný program Ľudské zdroje - MPSVaR SR
Operačný program Ľudské zdroje - MV SR

Schémy štátnej pomoci

Operačný program Výskum a Inovácie
Integrovaný regionálny operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Fondy EÚ

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (prioritné osi č. 1 a 2)
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (prioritné osi č. 9 – 12)
Integrovaný regionálny operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ex ante hodnotenie pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014-2020

Ex ante hodnotenie pre využitie finančných nástrojov v SR